ОП „Развитие на човешките ресурси”,

“Ново работно място 2015”